O nás

ČIPKÁRKA

Čipkárka sedí pri vankúši
ruky vrások plné.
Nitky si splieta do vzorov,
vytvára čipky umné.
Na stole obrus prestretý,
na ňom sa čipka trblieta.
Z tenučkých nití utkaný,
čipôčku starká uplietla.
Koľko len krásy zakliatej
nájdeme v čipke slovenskej.
Čo podôb je v nej ukryté.
Na svete viacej takej niet.Anna Waldeckerová


História

Paličkovanie nemalo v našom regióne v minulosti žiadnu tradíciu. Tá sa začala písať až v máji roku 1995, keď po prvom kurze pod vedením pani Alžbety Mrázovej vznikol klub, ktorý pôsobí už 19-ty rok. Počas tohto obdobia sa naučilo paličkovať v kurzoch v Novej Dubnici, ktoré sa konajú každý rok a v troch kurzoch v Dubnici nad Váhom viac ako 100 žien z celého okolia a tiež okolo 70 detí z okolitých základných škôl. V súčasnosti je v klube vo veku 20 až 80 rokov okolo 50 osôb, z toho 2 muži. V roku 2000 bol náš klub zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie.
Od roku 2008 je vedúcou klubu pani Mgr. Anna Waldeckerová.


Naša výstavná činnosť

Naše práce sme zo začiatku vystavovali vo výkladoch obchodov. Prvú väčšiu výstavu sme uskutočnili v Trenčianskych Tepliciach v roku 1997
pod názvom „Krása čipky“.
Vrcholom našej doterajšej výstavnej činnosti, ktorú sme zorganizovali, bola celoslovenská výstava „Slovenská paličkovaná čipka“ v Trenčíne
v roku 2003 a „Slovenská paličkovaná čipka 2007“ v Novej Dubnici.
V októbri 2008 sme založili v Novej Dubnici tradíciu výstav pod názvom „Dotyky krásy“ , na ktorých spolu s nami vystavujú pozvané čipkárky
z iných klubov, aby sme obyvateľom mesta a okolia priblížili toto krásne ľudové umenie. Ako hostí sme doteraz privítali: Soľnobanský čipkársky cech a Janu Frajkorovú z Prešova, KPČ Okolok a Jarmilu Rybánsku z Bratislavy, KPČ zo Šoporne a Annu Chlebovcovú zo Serede, Klub brezovskej pletenej čipky z Brezovej pod Bradlom. Počas 1. ročníka „Dotykov krásy“ sme prevzali od KPČ v Žiline putovný valec s čipkou – jedinečný projekt na Slovensku pod názvom „Čipkárska cesta“ . Vytvorili sme pás čipky 4,40 m najdlhší zo všetkých zúčastnených klubov. Tento projekt pokračoval v roku 2011 druhou časťou “Architektúra v paličkovanej čipke“, do ktorého sme sa tiež zapojili.
Koncom júna 2009 sme hosťovali ako samostatne vystavujúci klub na „Krajkářských slavnostech ve Vamberku“ a v rovnakom čase aj na „Medzinárodnom festivale paličkovanej čipky v Prešove“. V októbri 2010 sme sa podujali zorganizovať historicky prvé „Stretnutie čipkárok Slovenska“ . Pre veľký ohlas budeme v akcii pokračovať každé dva roky.
V septembri 2011 sme pripravili výstavu našich čipiek podľa regiónov Slovenska pre dva zájazdy európskych čipkárok, ktoré usporiadala medzinárodná čipkárska organizácia OIDFA. Od roku 2005 sme v našom klube vyhlásili každý rok súťaž. Tak vznikli čipky v kruhu, v štvorci,
v šesťuholníku, v polkruhu, v obdĺžniku, v ovále a v trojuholníku. Niektoré naše členky sa úspešne zúčastňujú aj súťaží, ktoré vyhlasujú iné organizácie.
Formou súťaže sme spracovali do čipky „Krohové ornamenty“ , ktoré zdobia budovy v Novej Dubnici. Teraz zdobia priestory Kultúrnej besedy
a boli použité na kalendár roku 2010.


Aktívna účasť na rôznych podujatiach

Medzinárodné festivaly v Prešove, Mezinárodní setkání krajkářek vo Vamberku v Českej republike, Miedzynarodowe festiwaly koronki klockowej
v Bobowej v Poľsku. Pani Alžbeta Mrázová bola pozvaná na medzinárodné festivaly čipky do La Coruni a do Camariňas v Španielsku,
na Medzinárodný festival textilnej výroby do Grazu v Rakúsku a na 5. medzinárodné bienále čipiek do Sebourgu vo Francúzsku.
Zúčastnili sme sa na Krajkářskych trhoch v Prahe, Valašských krajkářskych a řemeslných trhoch vo Valašskom Meziříčí. Naše práce prezentujeme takmer na všetkých celoslovenských podujatiach: Remeslá na Zvolenskom zámku, Hontianska paráda v Hrušove, Radvanský jarmok v Banskej Bystrici, Čipka v Honte, Tradičné umelecké remeslá v Piešťanoch, Čipkované Slovensko v Bratislave.


Publikačná činnosť

Hoci v našom kraji nebolo rozvinuté čipkárstvo, pani Alžbeta Mrázová ho obohatila o zbierky čipiek zo Španej Doliny, ktoré vydala ako publikácie pod názvom: „Čipka zo Španej Doliny 1, 2 a 3“ a „Slovník názvov motívov čipiek zo Španej Doliny“. Čipku, ktorá bola dovtedy len rovná, upravila pomocou počítača do kruhu, a tak vznikli tri publikácie: „Čipka zo Španej Doliny – kruhová“ a „Kruhové čipky 1 a 2“.Pri príležitosti 100. výročia narodenia špaňodolinskej čipkárky Júlie Helcovej vydala opäť Alžbeta Mrázová dva zošity čipiek: „Vzory Julky Helcovej 1 a 2“. Spracovala ich zo zachovaných predlôh, ktoré jej ochotne poskytla pani Anna Rendeková, dcéra spomínanej čipkárky.
Do publikácií o špaňodolinskej čipke prispeli aj ďalšie členky nášho klubu:
- Helena Drestová: Paličkované inšpirácie zo Španej Doliny
- Anna Waldeckerová: Variácie z čipiek zo Španej Doliny a Štvorce zo Španej Doliny.
Pani Alžbetu Mrázovú zaujala okrem špaňodolinskej čipky aj čipka západoslovenská. Jej publikácia pod názvom „Novomestské pôlky“, ktorú vydala spolu s vnučkou Terkou, je nesporne obohatením súčasnej čipkárskej tvorby. V ďalšom jej zošite „Malé kruhové dečky“ sú rozkreslené kruhové čipky z kremnickej školy.
Na našich výstavách sú zastúpené aj banícke čipky. Ich rekonštrukciou a vyhotovením sa už dlhšiu dobu zaoberá Ing. Helena Drestová, ktorá
ich prekresľuje zo starých foriem. Niektoré naše členky sa venujú modernej čipke a vytvorili zaujímavé vzory.


Pravidelná klubová činnosť a vzdelávanie

Členky klubu sa stretávajú raz do týždňa. Priestor nám poskytuje Základná umelecká škola, ktorá nám vychádza v ústrety po všetkých stránkach. Ďakujeme. Zdokonaľujeme sa v technike paličkovania a oboznamujeme sa s rôznymi druhmi čipiek. Navštevujeme výstavy a pozývame čipkárky
z iných klubov, aby nás naučili ich regionálnu čipku. Zbierame staré predlohy a rekonštruujeme staré vzory čipiek.
Využívame každú príležitosť na spoznanie všetkých problematík čipkárstva na Slovensku i vo svete. Organizujeme zájazdy za čipkami. Boli sme
v Španej Doline, v Starých Horách, v Liptovskom Mikuláši, vo Wiener Neustadte v Rakúsku, v Martine, vo Valašskom Meziříčí, vo Vamberku,
v Prahe na Celosvetovom kongrese čipkárok OIDFA, v múzeu v Kremnici a v múzeu vo Viedni.
O práci klubu vedieme kroniku, príležitostne videokazety a CD. Organizujeme pravidelné novoročné stretnutia. Podarilo sa nám zmapovať súčasný stav a vytvoriť vlastný adresár všetkých klubov a individuálnych čipkárok na Slovensku. Týmito i ďalšími aktivitami sa Klub paličkovanej čipky v Novej Dubnici stal dôstojným predstaviteľom kultúry a reprezentantom mesta na Slovensku i v zahraničí. K dobrej činnosti klubu prispieva tiež pochopenie a plná podpora predstaviteľov mesta, najmä bývalého primátora Ing. Jána Šušaníka, ale aj súčasného Ing. Petra Marušinca.